És ti era ì gugent da teater cura che ti eras anc pitschen? Ési era impurtant per Tai ch'ils uffants ozendi possien sfunsar minchatant en il mund magic da teater? Vulas ti era possibilitar als uffants da puder rir da cor, da guder ils muments da tema e da semiar?

Lura daventa amia u ami da Bagat e sustegn il teater professiunal per in public giuven Bagat cun ina contribuziun finanziala. Bagat dovra quests daners per las turneas e per novs projects. Per mail vegn Bagat ad informar sporadicamain las amias ed ils amis da Bagat da ses trafficar. 

Trametta per plascher in mail a info@bagat.ch cun Tia adressa e Ti survegnas in cedel da pajament per posta.

U Ti pos era gist pajar en directamain sin il conto: Bagat – producziun da teater, PK 85-359952-4.

Grazia fitg!