Bagat, quai è il num da l'emprima charta dal gieu da troccas.

Bagat pon ins era dir ad in argient viv.

«bagat – producziun da teater» è dentant era il num d'ina nova organisaziun da teater professiunala, fundada sin iniziativa dal teatrist Roman Weishaupt ensemen cun Claudia Carigiet Kienberger. Las acturas Marina Blumenthal ed Annina Sedláček ed ils acturs David Flepp e Lorenzo Polin cumpletteschan la gruppa.

La gruppa sa constituescha sco in’uniun e sa deditgescha cun sias producziuns da teater en emprima lingia ad in public giuven ed a famiglias.

Bagat cultivescha il teater en lingua rumantscha ed incumbensescha teatrists e teatristas rumantschas d’elavurar tocs da teater en lur lingua materna. Questas producziuns professiunalas per in public giuven e famiglias vegnan represchentadas en tut la Rumantschia.

Bagat n’ha nagin lieu fix per las represchentaziuns, mabain è in teater mobil che va tar la glieud. El fa teater en lieus nunusitads: sin tetg, en stalla, en halla da gimnastica, en il guaud, en la fatschenta, sper l’aua euv.